Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego
odsoltysadoministra.pl
§ 1
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SANESKO Wiesława Lula-Warzecha z adresem ul. Ligęzów 15, 39-200 Dębica, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8721124920, REGON: 368347336.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym odsoltysadoministra.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Doręczyciel – kurier, listonosz pocztowy, lub inna osoba, która dostarczyć ma zamówienie do Klienta (w przypadku wybrania opcji z wysyłką), Sprzedawca lub inna osoba (w przypadku wyboru odbioru osobistego przesyłki).

§ 2
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ligęzów 15, 39-200 Dębica
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@odsoltysadoministra.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 731 320 362
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 21 1240 4807 1111 0010 7565 3317
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00, w soboty 09:00 – 22:00.

§ 3
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami nie zawierającymi VAT z racji, że przedsiębiorca nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4
Dane wysyłkowe

 1. W trakcie wypełniania formularza wysyłkowego niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię i Nazwisko
  2. Adres, na który dostarczona ma być książka (kraj, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
  3. Adres mailowy (na który przyjdzie jedna lub więcej wiadomość mogąca zawierać: korespondencję dotyczącą szczegółów zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie wysłania zamówienia, potwierdzenia realizacji przesyłki, faktura)
  4. Telefon (potrzebny do kontaktu z doręczycielem przesyłki)
 2. Obowiązkowe w formularzu rejestracji jest również:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzenie podanych przez siebie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia
  2. akceptacja polityki prywatności i cookies Sklepu
  3. potwierdzenie przeczytania regulaminu Sklepu
 3. Formularz rejestracji może być również uzupełniony opcjonalnie o:
  1. nazwę firmy w przypadku zamówienia książki przez firmę
  2. nr mieszkania, nr budynku, piętro
  3. informacje dodatkowe

 

§ 5
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Kliknąć przycisk „ZAMÓW KSIĄŻKĘ” (lub równoznaczny).
 2. Wybrać ilość zamawianych artykułów.
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Wybrać metodę wysyłki, która wpłynie na koszt realizacji zamówienia
 5. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, zaakceptować politykę prywatności i cookies, potwierdzić przeczytanie i zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności.
 7. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 8. Opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z 3 metod zapaty za zamówiony towar. Każda metoda zapłaty ma dostępne poszczególne warianty przesyłek:
  1. Płatność przelewem (przedpłata na konto)
   • Poczta Polska Kurier Pocztex 48
   • Odbiór osobisty
  2. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU (przedpłata na konto)
   • Poczta Polska Kurier Pocztex 48
   • Odbiór osobisty
  3. Płatność gotówką (przy odbiorze)
   • Poczta Polska Kurier Pocztex 48
   • Odbiór osobisty
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca w miarę możliwości niezwłoczenie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Płatności przelewem (przedpłata na konto) – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. Płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU (przedpłata na konto) – płatność przy użyciu tego środka technicznego dokonuje się natychmiastowo. W razie przedłużającego się czasu przetwarzania płatności dokonanej za pomocą środka technicznego PayU, przyjmuje się, że Klient ma czas na dokonanie płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W razie wystąpienia problemów związanych z przetwarzaniem płatności za pomocą PayU – o czym Klient powinien zostać poinformowany – Sprzedawca proponuje alteratywną formę dokonania zapłaty.
 4. Jeżeli Klient w dodatkowych informacjach do zamówienia zastrzegł, że kilka odddzielnie złożonych przez niego zamówień ma się odnaleźć w jednej wysyłce na jeden adres, Sprzedawca – o ile taka uwaga została zawarta w dodatkowych informacjach do zamówienia i o ile taka uwaga w jednym z zamówień nie dotarła zbyt późno – wysyła kilka zamówień w jednej przesyłce na jeden adres, zobowiązując się do zwrotu niepotrzebnie nadpłaconych pieniędzy za drugą i kolejną przesyłkę, o ile taka nadpłata się pojawiła.
 5. W przypadku zamówienia Produktów w zamówieniu podzielonym na części, gdzie części mogą dotrzeć do klienta o różnych czasie, terminem dostawy jest odbiór ostatniej części zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania pełnej zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy).
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką (przy odbiorze) w przypadku odbioru osobistego przesyłki w miejscu siedziby Sprzedawcy – termin dostawy nie upływa, istnieje wyłącznie termin odbioru.
  3. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką (przy odbiorze) w innym miejscu niż adres siedziby firmy – od zobowiązania się Sprzedawcy do dostarczenia przesyłki osobiscie w miejscu innym niż adres siedziby firmy jeśli takie zobowiązanie padło ze strony Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub od momentu odbioru Produktu zakupionego przez Konsumenta przez osobę wskazaną przez Konsumenta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 9
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy podany w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania, a także całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić kontaktując się ze Sprzedawcą poprzez podane wyżej kanały (telefonicznie, osobiście lub e-mailowo).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane podane w trakcie procesu składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę do celów wystawiania faktur VAT, potwierdzeń zamówień oraz rozliczeń finansowych i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 7. Niektóre dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
  – imię i nazwisko, adres, telefon wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki, tj.: Poczta Polska, Pocztex
  – imię i nazwisko, adres, nr konta bankowego, tj.: PayU oraz banki za pomocą których klienci dokonują przelewów
 8. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sprzedawcę. Sprzedawca współpracuje z następującymi operatorami płatności: PayU SA, operatorem serwisu payu.pl

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie, która mogłaby wpłynąć na Umowę Sprzedaży będącą w toku lub na jakiekolwiek inne prawa przysługujące Klientowi po zakupie, Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Data aktualizacji: 22.05.2018 r.